مقالات

هوشمند سازی موتورخانه ها

به ﻣﻨﻈﻮر نیل به این هدف ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ خارج ، دﻣﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎ (ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻬﺎ) ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎي ﺑﺎ ﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﺪوﻟﺎر در دﯾﮓ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﯾﮏ دﻣﺎي ﺳﺖ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﮔﺮم ﺧﺮوﺟﯽ از ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺑﻪ دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ روي ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎ ﺑﻤﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ دوﺑﺎره روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮐﻪ در  درﺟﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ در روزﻫﺎي 20ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر در روزﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎل اﺧﺘﻠﺎف دﻣﺎي ﺷﺐ و روز ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻠﻬﺎي ﭘﺎﯾﯿﺰ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎي ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ دﻣﺎي آب رادﯾﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺪه و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﯾﺎ دﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮد ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ راﺣﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد. برای تجهیز هر چه بهتر موتورخانه همچنین می‌توانید تجهیزاتی مانند دیگ شوفاژ موتورخانه را خریداری کنید. ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﮔﺎز و راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪاران دﯾﮓ و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮﻓﺎژﮐﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

. ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

•  راﺣﺘﯽ و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

• کاهش 20 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﯾﺎ ﮔﺎزوﯾﯿﻞ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد(زﻣﺴﺘﺎن) و ﻣﻌﺘﺪل (ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ)

•  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﻟﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ

• ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺪرﯾﺠﯽ دﻣﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آب ﺳﺮد

از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﯾﻠﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻮﯾﻠﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﮕﺮم 

 

•ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﺳﻮﺑﮕﺬاري دﯾﮓ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﮕﺮم ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل

•  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﺪاي اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن

• ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آﺑﮕﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎي ﻣﺨﺰن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﻤﺒﻮد آﺑﮕﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف

 

• ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓ ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در دیگ های ﺳﻮﭘﺮ 300 تا 1300 استار

 
5/5 - (3 امتیاز)
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *