نمایش 73–96 از 119 نتیجه

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 6 پره

تومان28,083,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 146,200
 • ابعاد: 1035*630*774
 • وزن دیگ: 427 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 7 پره

تومان32,477,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت: 174,500 kcal/hr
 • ابعاد: 1152*630*774
 • وزن دیگ:481 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 8 پره

تومان36,871,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 202,100
 • ابعاد: 1269*630*774
 • وزن دیگ: 535 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 9 پره

تومان41,170,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 229,600
 • ابعاد: 1386*630*774
 • وزن دیگ: 597 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 پلاس شوفاژکار 5 پره

تومان31,637,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 124,000
 • طول دیگ : 1043 میلی متر
 • وزن دیگ:540 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:76 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 پلاس شوفاژکار 6 پره

تومان35,065,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 157,000
 • طول دیگ : 1173 میلی متر
 • وزن دیگ:620 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:91 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 پلاس شوفاژکار 7 پره

تومان38,468,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 192,000
 • طول دیگ : 1303 میلی متر
 • وزن دیگ:700 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:104 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 پلاس شوفاژکار 8 پره

تومان41,884,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 225,000
 • طول دیگ : 1433 میلی متر
 • وزن دیگ:780 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:117 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 پلاس شوفاژکار 9 پره

تومان45,275,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 258,000
 • طول دیگ : 1563 میلی متر
 • وزن دیگ:860 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:130 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 شوفاژکار 5 پره

تومان29,171,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 124,000
 • طول دیگ : 1043 میلی متر
 • وزن دیگ:540 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:76 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 شوفاژکار 6 پره

تومان32,478,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 185,000
 • طول دیگ : 1173 میلی متر
 • وزن دیگ:620 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:91 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 شوفاژکار 7 پره

تومان35,740,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 225,000
 • طول دیگ : 1303 میلی متر
 • وزن دیگ:700 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:104 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 شوفاژکار 8 پره

تومان39,002,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 265,000
 • طول دیگ : 1433 میلی متر
 • وزن دیگ:780 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:117 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 شوفاژکار 9 پره

تومان42,263,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 304,000
 • طول دیگ : 1563 میلی متر
 • وزن دیگ:860 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:130 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر پلاس 200 شوفاژکار 4 پره

تومان13,089,000
 • تعداد پره:4
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 33500 kcal/hr
 • ابعاد: 640*510*840
 • وزن دیگ:175 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر پلاس 200 شوفاژکار 5 پره

تومان14,484,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت: 42000 kcal/hr
 • ابعاد: 740*510*840
 • وزن دیگ: 202 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ: 21 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر پلاس 200 شوفاژکار 6 پره

تومان16,250,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت: 50500 kcal/hr
 • ابعاد: 840*510*840
 • وزن دیگ: 229 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ: 25 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر پلاس 200 شوفاژکار7 پره

تومان18,230,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 59,000
 • ابعاد:  940*510*840
 • وزن دیگ:256 kg
 • حداکثر دمای کاری:90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:29 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر پلاس 200 شوفاژکار8 پره

تومان20,452,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت: 67500 kcal/hr
 • ابعاد: 1040*510*840
 • وزن دیگ:283
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر هیت 1300 شوفاژکار 20 پره

تومان201,929,000
تعداد پره:20 حداکثر ظرفیت: 1,300,000 kcal/hr ابعاد: 3680*900*1200 وزن دیگ:3,965 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:6 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 18 پره

تومان182,876,000
 • تعداد پره:18
 • ابعاد: 3360*900*1200
 • وزن دیگ: 3,585 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,174,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 10 پره

تومان102,417,000
 • تعداد پره:10
 • ابعاد: 2110*900*1200
 • وزن دیگ: 2,065 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) :679,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 11 پره

تومان112,392,000
تعداد پره:11 حداکثر ظرفیت: kcal/hr 741,000 ابعاد: 2260*900*1200 وزن دیگ: kg 2,255 حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری: 6 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 12 پره

تومان122,319,000
 • تعداد پره: 12
 • ابعاد: 2420*900*1200
 • وزن دیگ:2,445
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری: 6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) :803,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی