دیگ چدنی استار 1300

مشاهده همه 14 نتیجه

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 10 پره

تومان114,717,000
تعداد پره:10 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 679,000 ابعاد:2110*900*1200 وزن دیگ:2,065 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 11 پره

تومان125,660,000
تعداد پره:11 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 741,000 ابعاد:2260*900*1200 وزن دیگ: 2,255 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 12 پره

تومان136,556,000
تعداد پره:12 حداکثر ظرفیت: 803,000 kcal/hr ابعاد: 2420*900*1200 وزن دیگ: 2,445 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری: 10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 13 پره

تومان147,751,000
تعداد پره:13 حداکثر ظرفیت: 865,000 kcal/hr ابعاد: 2580*900*1200 وزن دیگ: 2,635 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 14 پره

تومان158,396,000
تعداد پره:14 حداکثر ظرفیت: 928,000 kcal/hr ابعاد: 2730*900*1200 وزن دیگ: 2,825 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 15 پره

تومان169,340,000
تعداد پره:15 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 990,000 ابعاد: 2890*900*1200 وزن دیگ: 3,015 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری: 10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 16 پره

تومان180,186,000
تعداد پره:16 حداکثر ظرفیت: 1,052,000 kcal/hr ابعاد: 3050*900*1200 وزن دیگ:3,205 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 17 پره

تومان1,911,307,930
تعداد پره:17 حداکثر ظرفیت: 1,113,000 kcal/hr ابعاد: 3200*900*1200 وزن دیگ: 3,395 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 18 پره

تومان202,074,000
تعداد پره:18 حداکثر ظرفیت: 1,174,000 kcal/hr ابعاد: 3360*900*1200 وزن دیگ: 3,585 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 19 پره

تومان212,970,000
تعداد پره:19 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 1,237,000 ابعاد:3520*900*1200 وزن دیگ: 3,775 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 20 پره

تومان223,865,000
تعداد پره:20 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 1,300,000 ابعاد: 3680*900*1200 وزن دیگ: 3,965 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 7 پره

تومان81,982,000
تعداد پره:7 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 494,000 ابعاد:1630*900*1200 وزن دیگ: 1,495 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 8 پره

تومان928,779,080
  • تعداد پره:8
  • ابعاد: 1790*900*1200
  • وزن دیگ: 1,685 kg
  • حداکثر دمای کاری:105
  • حداکثر فشار کاری:10 bar
  •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 556,000 kcal/hr
  • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
  • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 9 پره

تومان103,773,000
تعداد پره:9 حداکثر ظرفیت: 617,000 kcal/hr ابعاد: 1950*900*1200 وزن دیگ:1,875 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی